آموزشگاه رانندگی آسمان آبی

اولین پایگاه اینترنتی دادهای اطلاعاتی ویژه آموزشگاهای رانندگی

◊ ويژگي ها و محدوديت هاي گواهينامه رانندگي ب - 1

ويژگي ها و محدوديت هاي گواهينامه رانندگي ب - 1

 

بر اساس بند ت ماده 27 آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 گواهينامه  ب - 1 براي درخواست كنندگان در اولين مرحله با اعتبار موقت يكساله صادر مي شود و در مدت ياد شده دارنده آن مكلف به رعايت محدوديت ها و شرايط ويژه اي مي باشد كه در صورت رعايت آنها و رعايت مقررات آئين نامه راهنمايي و رانندگي و مرتكب نشدن تخلف به گواهينامه رانندگي با اعتبار 5 ساله تبديل خواهد شد.

پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به منظور رفاه حال متقاضيان و تشويق دارندگان اين نوع گواهينامه به رعايت قوانين و مقررات عبور و مرور و كاهش تخلفات و تصادفات با تغيير روش هاي موجود بجاي صدور گواهينامه صرفاً يكساله، گواهينامه هاي جديد را با دو اعتبار يكساله و پنجساله صادر مي نمايد تا در صورتي كه دارنده گواهينامه از تاريخ صدور گواهينامه تا يكسال مقررات را رعايت نموده و مرتكب تخلف نگردد، اعتبار گواهينامه وي بدون نياز به مراجعه به راهنمايي و رانندگي 5 ساله خواهد بود و در صورت ارتكاب تخلفات مهم و حادثه آفرين ذيل گواهينامه ب - 1 متخلف در محل توسط مأموران راهنمايي و رانندگي اخذ و جهت تبديل به گواهينامه موقت يكساله به مراكز صدور پروانه هاي رانندگي ارسال خواهد شد.

1-      تقصير در تصادفات فوتي

2-      تقصير در تصادفات جرحي

3-      سبقت غير مجاز

4-      تجاوز از سرعت مجاز

و در صورت ارتكاب ساير تخلفات ذيل، مطابق دستورالعمل ها و مقررات موجود در پايان يكسال پس از طي دوره هاي آموزشي و يا شركت مجدد در آزمونهاي آئين نامه و عملي شهر، گواهينامه موقت يكساله بدون امتياز فوق الذكر صادر و تحويل خواهد شد.

 

1-      مقصر بودن در تصادفات منجر به خسارت

2-      متواري شدن از صحنه تصادف جرحي يا فوتي

3-      متواري شدن از صحنه تصادف خسارتي

4-      تجاوز به چپ از خط وسط معابر

5-      عدم حركت از ميان خط عبور

6-      عدم رعايت مقررات هنگام تغيير خط عبور

7-      عبور از محل ممنوع

8-      عدم رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه و يا عابران پياده

9-      عدم توقف كامل هنگام مشاهده تابلو ايست قبل از تقاطع

10-   رانندگي با وسايل نقليه داراي نقص فني

11-   عبور از چراغ قرمز

12-   عدم رعايت مقررات چراغهاي چشمك زن

13-   عدم توجه به فرمان پليس راهنما يا فرمان پليس مدرسه

14-   دور زدن و يا گردش به چپ يا راست در محل هاي ممنوع

15-   حركت بطور مارپيچ

16-   ارتكاب ساير تخلفات رانندگي

17-   محروميت از رانندگي بر اساس احكام صادره مراجع قضائي

18-   استفاده از پلاك يا مدارك جعلي (كارت مشخصات وسيله نقليه، شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، كارت بيمه، معاينه فني خودرو)

19-   عدم ارائه اطلاعات جديد دارنده گواهينامه موقت به راهنمايي و رانندگي در صورت تغيير مشخصات فردي يا نشاني (حداكثر تا 10 روز)

20-   رانندگي از ساعت 2400 تا 0500 بامداد

21-   حمل مسافر

22-   يدك كشيدن (بكسل كردن) ساير وسايل نقليه

23-   رانندگي در جاده ها، بزرگراهها و آزادراههاي برون شهري

 
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1385ساعت 10:50  توسط رفوگر  | 

◊ گواهینامه های رانندگی

◊ گواهینامه های رانندگی

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: براساس هماهنگي هاي انجام شده از سال 86 تمام گواهينامه ها در كشور به صورت هوشمند و يك شكل صادر مي شود.

وي با اشاره به اين كه گواهينامه هاي جديد بر روي PVC و با تركيبات پلي كربنات چاپ مي شود، افزود : گواهينامه هاي جديد هم با استفاده از دستگاههاي PDA و هم از طريق ريدرهايي كه قابليت اتصال به كامپيوتر يا لپ تاب دارند، مي توانند خوانده شده و اطلاعات دارنده گواهينامه به همراه تخلفات وي در اختيار مأمور قرار گيرد.جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تأكيد بر اين كه فراخواني براي تعويض گواهينامه ها داده نمي شود، گفت : از سال 86 گواهينامه هاي جديد و گواهينامه هايي كه قرار است تعويض شوند، به شكل جديد صادر مي شوند كه بدين ترتيب در يك پروسه زماني شكل كل گواهينامه هاي كشور تغيير مي كند.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اين كه چاپ گواهينامه در كشور به روز شده است، افزود : آموزشگاههاي رانندگي بايد پس از درج مشخصات فردي كه در آزمون رانندگي قبول شده است، پرونده وي را براي راهور ناجا صادر كند كه متأسفانه برخي آموزشگاهها به علت نقص در پرونده، از ارسال بموقع پرونده متقاضيان خودداري مي كنند كه اين موجب طولاني شده سير  صدور گواهينامه مي شود.

وي در خصوص تمديد گواهينامه هاي يكساله به ايسنا گفت : دارندگان گواهينامه هاي يكساله يك ماه پيش از انقضاي مهلت موظفند ضمن مراجعه به مراكز پليس+10 يا پست نسبت به پر كردن فرم مربوطه و ارائه گواهينامه به همراه مدارك لازم اقدام كنند.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي افزود : شركت پست و يا مراكز پليس+10 پس از دريافت گواهينامه اين افراد، برگه اي را در اختيار دانده گواهينامه قرار مي دهد كه براساس آن مي تواند به مدت يك ماه از تاريخ برگه با آن در سطح شهر رانندگي كند.

وي با اشاره به اين كه سيستم تعويض گواهينامه ها مكانيزه شده است، افزود : در صورتي كه دارنده گواهينامه يكساله تخلفات شاخص درج شده در گواهينامه را انجام نداده باشد، سيستم به صورت اتوماتيك براي فرد گواهينامه پنج ساله صادر كرده و گواهينامه اين افراد نيز به در منازل آنها ارسال مي شود.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت : براساس آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي صدور گواهينامه گروه ‹‹ب.1››. معادل پايه 2 شخصي براي رانندگان با (خودروهاي تا 9 نفر ظرفيت و انت تا 35 تن) شخصي در صورتي كه دارنده، 10 تخلف را انجام ندهد و محدوديت ها و ممنوعيت هاي آنرا رعايت كند، به گواهينامه اصلي با اعتبار 5 ساله تبديل مي شود.

وي در خصوص شرايط تبديل گواهينامه هاي يكساله گفت : براساس آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي تبديل اين گواهينامه مشروط به مقصر نبودن در تصادفات منجر به فوت و جرح، متواري نشدن از صحنه تصادفات جرحي، فوتي و يا خسارتي، عبور نكردن از محل ممنوع، رانندگي نكردن با وسيله نقليه داراي نقص فني، عبور نكردن از چراغ قرمز، توجه به فرمان پليس، انجام ندادن حركات مارپيچ در راهها و عدم استفاده  از پلاك يا مدارك جعلي، نداشتن محكوميت جرايم رانندگي از مراجع قضايي، ارائه اطلاعات جديد مبني بر تغيير مشخصات فردي يا نشاني محل سكونت در ظرف مدت مقرر (10روز) و نداشتن محروميت رانندگي از سوي مراجع صالحه است.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي افزود : در صورت ارتكاب هر يكي از موارد فوق، گواهينامه رانندگي موقت فرد تنها با طي مراحل قانوني و براساس آئين نامه صادر مي شود و متقاضي بايد آموزش نظري و آزمون هاي نظري و عملي رانندگي را مجدداً طي كند.

وي با اشاره به ديگر مقررات دريافت گواهينامه هاي يكساله گفت : بر اين اساس در صورتي كه 6 ماه از تاريخ اعتبار گواهينامه موقت بگذرد و دارنده آن نسبت به تبديل به گواهينامه اصلي اقدام نكند، فرد بايد آزمون نظري رانندگي را مجدداً امتحان داده و در صورتي كه يكسال از تاريخ اعتبار گواهينامه موقت بگذرد و در اين زمينه اقدام نكند، بايد آزمون هاي نظري و عملي را مجدداً امتحان دهد.

هاديان فر همچنين تأكيد كرد : براساس آئين نامه جديد در صورتي كه راننده به علت تكرار ارتكاب تخلفات مهم و حادثه ساز در يك سال، حد نصاب نمره منفي را دريافت كند، گواهينامه رانندگي وي به استناد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي، ضبط يا ابطال خواهد شد كه نحوه محاسبه نمره منفي براي رانندگان برابر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات خواهد بود كه هم اكنون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است و بزودي تصويب مي شود.

وي با اشاره به طرح ملي صدور گواهينامه در كشور گفت : هم اكنون 10 نوع گواهينامه در كشور وجود دارد كه بزودي گواهينامه ها، يك شكل مي شوند و نوع گواهينامه افراد در مشخصات مندرج در پشت آن تعيين مي شود.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اين كه در گواهينامه هاي جديد ديگر كلمه ‹‹ يكساله و موقت ›› درج نمي شود، افزود : دانردگان اين دسته از گواهينامه ها برابر آنچه در پشت گواهينامه آمده است در طول يكسال تحت كنترل پليس هستند و پس از آن در صورت عدم انجام تخلفات تعيين شده، گواهينامه آنها، خود به خود پنج ساله مي شود.

وي با اشاره به اينكه سيستم اجرائيات تا پايان هفته در سراسر كشور هوشمند مي شود افزود : سيستم اجرائيات به بانك اطلاعات گواهينامه متصل و از هفته آينده تخلفات افراد به نام آنها و در پويست گواهينامه، نه به نام خودرو، ثبت مي شود.

 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1385ساعت 10:48  توسط رفوگر  | 

◊ مسابقات رالی راهور

◊ مسابقات رالی راهور

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با همکاری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی چهارمین دوره مسابقات رالی راهور را برگزار می نماید.

زمان شروع مسابقه:۱۸/۱۲/۸۵ از شهرک آزمایش

مکان ثبت نام:

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی،پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی و شهرک آزمایش

مهلت ثبت نام: تا مورخه ۱/۱۲/۸۵

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن 1385ساعت 10:47  توسط رفوگر  | 

گردش ها

گردش ها

بسمه تعالي 1- براي گردش براست بايد از فاصله ي صد متري چراغ راهنماي سمت راست را روشن و وسيلة نقليه را به منتهي اليه سمت راست هدايت كرد و كاملاً از كنار تقاطع گذشت و بسمت راست گردش نمود . 2- براي گردش بچپ بايد از فاصلة صد متري با دادن چراغ راهنماي سمت چپ از كنار خط وسط به تقاطع رسيد و با رعايت حق تقّدم با حداقل سرعت به چپ گردش نمود و پس از وارد شدن به خيابان سمت چپ در مجاورت محور وسط قرار بگيريم . 3- در راههاي يكطرفه براي گردش بچپ بايد وسيله نقليه را به منتهي اليه سمت چپ هدايت و سپس بچپ گردش نمود . دور زدن از فاصله ي 150 متري پيچها و سربالائيها و همچنين از روي خط ممتد و پر ممنوع است .

 

نمايش دموی اموزشی

توقف ها

بسمه تعالي 1- در نقاط غير مسكوني و خارج از شهر بايد در جايي توقف نمود كه از فاصله 70 متري براي رانندگان ديگر قابل رويت باشد . 2- هيچ راننده اي نبايد وسيله نقليه اش را در حاليكه موتورش روشن باشد متوقف و خود پياده و دور گردد . 3- در سراشيبي ها پس از توقف بايد چرخهاي جلو وسيله نقليه به سمت راست كنار راه پيچانده شود . 4- در موقع برخورد با وسائل نقليه امدادي كه در حال ماموريت هستند بايد وسيله نقليه را به منتهي اليه سمت راست هدايت و در صورت لزوم تا گذشتن آنها توقف نمود . 5- قبل از ورود به تقاطعي كه فاقد علائم يا مامور راهنمايي است بايد توقف كنند و با احتياط كامل از تقاطع بگذرند . 6- قبل از رسيدن به گذرگاه عابر پياده و در صورت عبور اشخاص بايد وسيله نقليه را متوقف نمود . 7- در تقاطع جاده و راه آهن كه با علائم يا پرچم و يا سوت قطار نزديك شدن آنرا اعلام مي دارند بايد از فاصله پنج متري توقف كنند تا قطار بگذرد. توقف در محل هاي زير ممنوع است : 1- پياده رو و گذرگاه پياده 2- مقابل مدخل خيابانها و جاده ها و كوچه ها يا مدخل اتومبيل رو ساختمانها 3- داخل تقاطع ها 4- در 15 متري ميدان ، تقاطع ، سه راه ، تقاطع راه آهن 5- پنج متري شيرهاي آب نصب شده 6- 15 متري چراغ راهنما يا تابلوي راهنمايي 7- در كوچه ها 8- از ابتدا تا انتهاي پيچها 9- 15 متري مدخل گاراژهاي آتش نشاني ، پليس ، بيمارستانها 10- كنار وسيله نقليه ايكه خودش متوقف مي باشد (توقف دوبله) 11- روي پل ها ، داخل تونل ها و معابر هوايي 12- در خيابانهايي كه پياده رو آنها قابل عبور نباشد . 13- در ايستگاههاي وسائل نقليه عمومي و حريم آنها 14- در محل هايي كه تابلوي توقّف مطلقاً ممنوع نصب شده است . 15- در هر نقطه از معابر بمنظور تعمير وسيله نقليه 16- در جاهايي كه دستگاه پاركومتر نصب شده و سكه در آن مي اندازند.

 

نمايش دموی اموزشی

مقررات مختلف

بسمه تعالي 1- گذاشتن بار يا اشياء ديگر در جلو يا عقب وسيله نقليه اعم از داخل يا خارج كه مانع ديد راننده گردد ممنوع است . 2- حركت با دنده خلاص در سرازيريها ممنوع است . 3- رانندگان در حين رانندگي حق ندارند با كسي صحبت كنند يا استعمال دخانيات نمايند يا خوراكي و آشاميدني ميل كنند . 4- هر راننده بايد در حين رانندگي گواهينامه ، كارت مشخصات وسيله نقليه و بيمه نامه همراه داشته باشد . 5- نصب بوق هاي شيپوري ، سوت بلبلي و هر نوع اخبار صوتي غير عادي و همچنين زدن بوق ممتد يا مكّرر ممنوع است . 6- وسائل نقليه امدادي در صورت بكار بردن چراغ گردان يا آژير بشرطي كه موجب تصادف نشود مي توانند اعمال مشروحه زير را انجام دهند. الف )- توقف در محل ممنوعه ب ) – تجاوز از سرعت مجاز ج) – سبقت از سمت راست د ) – عبور از سمت چپ راه ه ) – دور زدن در نقاط ممنوع و ) – گذشتن از چراغ قرمز 7- در موقع برف و يخبندان اگر چرخهاي وسيله نقليه مجهز به زنجير چرخ نباشد ممنوع است . 8- هيچ كس حق ندارد وسيله نقليه اي كه متعلق به اونيست بدون اجازه از محل خود حركت دهد . 9- هيچ كس حق ندارد وسيله نقليه اش را در اختيار كسي كه فاقد گواهنامه است بگذارد . 10 – هيچكس حق ندارد وسيله نقليه اي كه داراي عيب و نقص فني است در راهها براند . 11- حمل مسافر با وسيله نقليه اي كه داراي پلاك شخصي (سفيد) است ممنوع است . 12- نصب علائم ، پلاكهاي متفرقه ، پرچم و همچنين نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه يا بدنه (داخل يا خارج) وسيله نقليه ممنوع است . 13- كسي بجز مامورين راهنمايي حق ندارد در خيابان بايستد و وسائل نقليه را هدايت كند . 14- عابرين پياده موظفند: الف )- در محلهايي كه پياده رو وجود دارد از سواره رو عبور نكنند . ب )- در محل هايي كه پياده رو وجود ندارد يا قابل استفاده نيست بايد از منتهي اليه سمت چپ سواره روحركت نمود . ج ) - براي گذشتن از عرض راه حتماً از گذرگاههاي پياده عبور كنند . د ) – هنگامي كه قصد دارند از گذرگاه پياده عبور كنند نبايد ناگهاني از پياده رو به سواره رو داخل شوند .

 

نمايش دموی اموزشی

کمربند ايمني

بسمه تعالي كمربند ايمني از يك رشته تسمه محكم پارچه اي يا پلاستيكي و سگك و قلّاب مخصوص تهيه و در داخل خودرو نصب شده كه راننده و سرنشين با استفاده از آن خود را بصندلي ها مي بندند . اين وسيله نقليه طوري طراحي شده كه هيچ گونه ممانعت و مسدوديتي در مانورهاي رانندگي ايجاد نمي كند . هنگام تصادفات خود به خود قفل شده و از پرت شدن راننده و سرنشين بجلو و برخورد با بدنه ي اتومبيل ، شيشه جلو يا اجسام ديگر جلوگيري مي نمايد . عدم استفاده از كمربند ايمني در رانندگي موجب ضربات مغزي و مرگ راننده آن مي شود . يك تصادف هرچند هم ساده باشد ميتواند صدها كيلوگرم فشار بر بدن راننده و سرنشين وارد سازد . عدم استفاده از كمربند ايمني يك تخّلف محسوب شده و جريمه دارد . يك راننده فهيم براي بستن و استفاده از كمربند ايمني نيازي به اجبار و دستور پليس ندارد . بستن كمربند ايمني تا ميزان 50 درصد از آسيب ها و خطرات ناشي از تصادفات را مي كاهد . در بسياري از كشورهاي جهان شركت هاي بيمه از پرداخت خسارت و غرامت به كسانيكه در حين رانندگي از كمربند ايمني استفاده نمي كنند خودداري مي ورزند . بستن كمربند ايمني براي راننده و سرنشيانان رديف اوّل وسائل نقليه در حال حركت در بزرگراههاي درون شهري، كمربندي ها و جاده هاي برون شهري الزامي است . صدور برگ معاينه براي خودروهاي فاقد كمربند ايمني ممنوع اعلام شده .

 

نمايش دموی اموزشی

تخلفات

بسمه تعالي اهم تخلفّات رانندگي عبارتند از : سرعت غير مجاز ، سبقت غير مجاز ، تجاوز به چپ ، عبور از جهت و مسير ممنوع، عدم رعايت حقّ تقّدم ، نقص فني ، عبور از چراغ قرمز ، عدم توجّه به فرمان پليس راهنما ، دور زدن در نقاط غير مجاز . نقائص فني در وسيله نقليه بشرح زير است : 1- نداشتن چراغهاي جلو و عقب (هر كدام از چراغها ) 2- ناميزان بودن چرخهاي جلو يا فرمان يا ترمز پايي 3- نداشتن آج در «سطح اتكاء» لاستيك چرخ 4- نداشتن برف پاك كن در هنگام بارندگي 5- نداشتن زنجير چرخ در يخبندان 6- دود كردن در موارد زير پليس مي تواند از ادامة حركت وسيله نقليه جلوگيري نمايد . 1- وسائط نقليه اي كه رانندگان آنها در حال مستي مبادرت به رانندگي كنند . 2- وسائل نقليه اي كه داراي عيب و نقص فني باشد . 3- رانندگاني كه در گواهينامة آنان قيد شده از عينك طبي استفاده كنند و بدون عينك باشند . اگر كسي بودن گواهينامه اقدام به رانندگي نمايد همچنين كسيكه بموجب حكم دادگاه از رانندگي منع شده رانندگي نمايد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي شود و در صورت ارتكاب مجدّد به يكماه تا شش ماه حبس محكوم مي گردد . در صورت تصادف دو وسيله نقليه ، رانندگان آنها در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از اينكه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشد . شخص اول : بيمه گر است كه شركت بيمه مي باشد . شخص دوم : بيمه گذار است كه مالك اتومبيل است . شخص ثالث : شخص مقصّر در تصادف است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم بهمن 1385ساعت 18:24  توسط رفوگر  |